MTC in het kort

Geachte patiënt,

Welkom in onze praktijk. In de komende tijd zullen we er alles aan doen om uw behandelingen bij ons zo prettig en succesvol mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat u straks tevreden zult zijn over onze dienstverlening, maar ook als dit niet zo is, willen wij dit graag weten. Uw feedback helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk kunt u uw op- en/of aanmerkingen altijd direct bij uw behandelaar kwijt, maar daarnaast stellen we het op prijs als u, indien u in het bezit bent van een e-mail adres, na afloop van uw behandelepisode een online enquête wilt invullen. Uw behandelaar zal u daarom naar uw e-mail adres vragen. De enquête wordt u per mail toegestuurd door bureau MediQuest, wij leveren uw gegevens hier anoniem aan. Uw reactie wordt ook anoniem door MediQuest aan ons teruggekoppeld. Het uitzetten van een enquête is voor ons een contractuele verplichting met de zorgverzekeraar en maakt onderdeel uit van het landelijk kwaliteitsbeleid van meerdere zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar heeft geen inzage in de door u aangeleverde gegevens aan MediQuest, maar maakt wel melding op haar website over het feit dat wij inzicht geven in onze praktijkprestaties.

Wij willen u alvast danken voor uw medewerking.

Patiëntinformatie van MediQuest  (*tenzij vermeld FysioMTC:)

Bureau MediQuest (home.mediquest.nl) is een  door de verzekeraars goedgekeurd onderzoeksbureau dat online kwaliteits- en tevredenheidsmetingen onder patiënten uitzet in alle lagen van medische zorg. Zorgverleners moeten  (in opdracht van zorgverzekeraars en overheid) de kwaliteit van hun zorg meten en transparant maken. Het verzamelen van patiëntervaringen  over de zorgverlener maakt het mogelijk om de kwaliteit van de zorg opeen hoger niveau te brengen. Uw praktijk en uw therapeut werken hier aan mee d.m.v. de MediQuest enquête.  Hierin wordt uw mening gevraagd over de praktijk en therapeut en kunt u aangeven  of u tevreden bent over de geleverde zorg . Uw therapeut heeft u deze brief meegegeven om u te informeren over de werking van het onderzoek. Uw deelname is heel eenvoudig en gaat volledig per e-mail. Het enig dat u hoeft doen is uw e-mailadres opgeven aan de therapeut. De rest gaat vanzelf. Uw antwoorden zullen altijd anoniem blijven, uw rechten als patiënt worden beschermd door  de Wet Bescherming  Persoonsgegevens.

De werking van het onderzoek

  • Tijdens de intake vraagt de therapeut u om deel te nemen aan het onderzoek en ontvangt u deze brief. Deelname aan het onderzoek is altijd vrijblijvend.
  • Binnen 60 dagen na de laatste behandeling krijgt u automatisch een e-mail met een uitnodiging  om de enquête online in te vullen. In deze enquête komen vragen aan bod over uw tevredenheid over de accommodatie, de praktijkvoering, informatievoorziening, de houding ( vriendelijkheid van de therapeut) en uw huidige medische conditie.(*FysioMTC: Niet alle vragen lijken even relevant, maar  zijn toch noodzakelijk om landelijke vergelijkingen te kunnen maken in omgevingsfactoren.)
  • *FysioMTC: Hoewel deelname vrijblijvend is , is het voor goede meting en goedkeuring van de zorgverzekeraar voor ons noodzakelijk om jaarlijks een bepaald percentage beantwoordde enquêtes te halen. Wij worden hiervoor door de verzekeraar verantwoordelijk gehouden. Indien wij dit percentage niet halen heeft dit voor ons (financiële en andere) consequenties.

De gedragscode en Wet bescherming privacy

MediQuest gebruikt de persoonsgegevens in haar beheer in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Op grond van de WBP dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden. Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Met deze brief is dit punt afgedekt.

Al uw persoonlijke gegevens worden aan het einde van elk onderzoek losgekoppeld van de desbetreffende vragenlijst. Dit betekent dat de therapeuten alleen beschikking krijgen  over de resultaten en statistische gegevens van alle ondervraagde personen tezamen. Met ander woorden:

  • Uw persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens) zullen nooit worden vrijgegeven aan welke partij dan ook
  • Alle profielgegevens en alle gegevens die u invult bij marktonderzoeken worden losgekoppeld van uw naam, adres, e-mailadres en andere persoonsgebonden gegevens
  • Uw medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig en volstrekt anoniem. MediQuest gebruikt marktonderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden

Dank zij uw medewerking is uw zorgverlener in staat beter in te spelen op uw wensen en de kwaliteit van zorg op een hoger nivo te brengen.